Về Chúng tôi

Sản phẩm tuyệt với dành cho người tuyệt vời

Trải qua chặng đường 23 năm phát triển (1996-2019), Martin Group đã trở thành một Tập đoàn Kinh tế - Giáo dục với nhiều Trường và Công ty thành viên.

Bằng việc đặt con người vào trung tâm đời sống, Martin Group đã đầu tư với tất cả tâm huyết của mình, tạo nên một hệ sinh thái giáo dục hoàn chỉnh, từ cấp 1 đến trung cấp.

Đội ngũ của chúng tôi